Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel ønsker at fusionere

Bestyrelserne i Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel ser med begejstring på en mulig sammenlægning af de to pengeinstitutter og planlægger derfor en ligeværdig fusion. Det er hensigten, at det nye pengeinstitut skal fortsætte som en garantsparekasse under navnet Sparekassen Danmark.

Formålet med fusionen er at skabe et større og endnu stærkere, lokalt funderet pengeinstitut, der vil blive Danmarks største og mest velkonsoliderede garantsparekasse med en egenkapital på over 9 mia. kr. I en garantsparekasse er det et demokratisk flertal blandt garanterne, der vælger sparekassens øverste organ, repræsentantskabet, som herefter vælger en bestyrelse. Garantsparekassen har derfor ingen ejere, der forventer at få del i et årligt overskud. Sparekassemodellen giver derfor mulighed for at investere en stor del af indtjeningen i udviklingen af de lokalsamfund, hvor sparekassen driver sin forretning.

Det er ambitionen, at Sparekassen Danmark skal prioritere samfundsansvar og bæredygtighed højt. Det er blandt andet målet, at Sparekassen Vendsyssels Fonde sammen med Jutlander Banks Fonde fremover skal kunne donere 100 mio. kr. årligt til almennyttige og velgørende formål.

En stærk sparekasse klar til fremtidens udfordringer

Den finansielle sektor rammes løbende af stigende regulerings- og kapitalkrav, som stiller større administrative og operationelle krav til pengeinstitutter. Det giver derfor også på dette område god mening at sammenlægge de to pengeinstitutter. Sparekassen Danmark vil stå stærkt i forhold til at håndtere fremtidens udfordringer og vil kunne bevare en stærk indflydelse på leverandører og samarbejdspartnere.

Sparekassen Danmark vil få en fremtidig balance på over 50 mia. kr., ca. 300.000 kunder og 84.000 garanter. Sparekassen Danmark vil have ca. 1200 medarbejdere. Det forventes, at fusionen vil give forretningsmæssige synergier på ca. 50 mio. i 2022 og yderligere 50 mio. i 2023. Sparekassen forventer i 2022 et resultat før skat på ca. 900 mio. kr.

Sparekassen Danmark får hovedsæde i Vrå i Hjørring Kommune og to hovedcentre beliggende i henholdsvis Aars og Hobro. Fordelingen af stabsfunktionerne er endnu ikke fastlagt, men parterne er enige om, at fordelingen af disse i videst mulige omfang skal være lige. Parterne er enige om, at der efter fusionen skal ske sammenlægning af de to institutters afdelinger i Fjerritslev, Mariager, Hobro, Hadsund, Aalborg City Syd og Aalborg C. Sparekassen Danmark vil herefter have 54 afdelinger.

Der vil ikke forekomme afskedigelsesrunder i forbindelse med fusionen. En forventet reduktion af medarbejderstaben vil således i al væsentlighed ske ved naturlig afgang.

Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen i Sparekassen Danmark vil indledningsvis bestå af 12 medlemmer valgt af repræsentantskabet samt seks medlemmer valgt af og iblandt medarbejderne. Bestyrelsen ledes af et formandskab bestående af de to formænd, direktør Finn Hovalt Mathiassen, Aars og advokat Birte Dyrberg, Hjørring.

Direktionen i Sparekassen Danmark vil bestå af de seks nuværende direktionsmedlemmer i de to pengeinstitutter, Vagn Hansen, Jan Skov, Kim Mouritsen, Per Sønderup, Lars Thomsen og Lisa Frost Sørensen. De to administrerende direktører Vagn Hansen og Per Sønderup vil lede direktionens arbejde.

Fælles værdier

Finn Hovalt Mathiassen, Bestyrelsesformand i Jutlander Bank, udtaler følgende om fusionen:
”Bestyrelsen i Jutlander Bank er meget positive overfor den aftale, vi har indgået med Sparekassen Vendsyssel om en fusion. Vi ser det som en rigtig god mulighed for at etablere et større og endnu stærkere, lokalt funderet pengeinstitut til gavn for Jutlander Banks aktionærer, kunder og medarbejdere. Vi mener i bestyrelsen, at vederlaget for aktierne i Jutlander Bank udgør en attraktiv betaling, hvorfor vi anbefaler aktionærerne at stemme for fusionen på en kommende ekstraordinær generalforsamling. Det er glædeligt, at vi allerede på nuværende tidspunkt kan oplyse, at aktionærer, som ejer over 70 % af aktiekapitalen i Jutlander Bank, støtter fusionen.”

Per Sønderup, Ordførende direktør i Jutlander Bank, udtaler følgende om fusionen:
”Vi er stærke hver for sig, men bliver endnu stærkere sammen. Vi har fundet sammen af lyst og ikke af nød. Det overordnede værdigrundlag vil fortsat være baseret på lokal nærhed, og kunderne kan fortsat være trygge ved, at den personlige rådgivning er til kundernes fordel. Vi vil sammen blive en endnu mere attraktiv arbejdsplads, hvor nuværende og kommende medarbejdere vil få mange flere muligheder.”

Birte Dyrberg, Bestyrelsesformand i Sparekassen Vendsyssel, udtaler følgende om fusionen:
”Vi er i bestyrelsen i Sparekassen Vendsyssel glade for, at vi har fået muligheden for at indgå en fusion med et stærkt pengeinstitut som Jutlander Bank, som samtidig har de samme grundlæggende værdier som os. Vi ser frem til sammen at skabe et endnu stærkere nordjysk pengeinstitut til gavn for kunder og lokalsamfund.”

Vagn Hansen, administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel, udtaler følgende om fusionen:
”Vores to pengeinstitutter passer rigtig godt sammen. Vi deler værdigrundlag og brænder for den lokale forankring. Sparekassen Danmark vil i kraft af de store fonde få den samfundsmæssige mest bæredygtige forretningsmodel, hvor en stor del af indtjeningen gives tilbage til de lokalsamfund, hvor pengene tjenes. Danmarks største garantsparekasse vil for de mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, i kraft af forretningsmodellen, være en oplagt samarbejdspartner.”

Ombytningsforhold

Der er opnået enighed om et bytteforhold, hvor aktionærerne i Jutlander Bank modtager 350 kr. i garantkapital i Sparekassen Danmark for hver aktie á nominelt 10 kr. I det omfang vederlaget ikke er deleligt med 1000 kr., udbetales den overskydende del af vederlaget kontant. En aktionær, der besidder 10 aktier vil således modtage for 3000 kr. garantkapital og 500 kr. kontant.

Godkendelser

Fusionsplanerne er blevet godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Fusionen skal til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling i Jutlander Bank den 25. august, ligesom repræsentantskabet i sparekassen den 31. august skal give grønt lys til fusionen. Finanstilsynet skal efterfølgende godkende fusionen. Fusionen forventes realiseret den 1. september 2021.

Her kan du finde lovpligtig og anden relevant information om den planlagte fusion (opdateres løbende)