Privatlivspolitik

Information om, hvordan Sparekassen Danmark indsamler og behandler personoplysninger

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Sparekassen Danmark indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit kundeforhold, når du retter henvendelse til os, og når du anvender vores digitale tjenester.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende regler, og vi er bevidste om, at dine personoplysninger skal behandles med respekt for deres fortrolighed og for dit privatliv.

Hvad er personoplysninger?


Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Dette vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person, for eksempel navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer eller CPR-nr.

Sparekassen som dataansvarlig


Sparekassen Danmark er dataansvarlig for de personoplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med kundeforhold eller henvendelser. Vi er også dataansvarlig for de personoplysninger, som afgives ved brug af vores digitale tjenester, herunder vores hjemmeside og mobil-apps, eller hvis du tilmelder dig nyhedsmails/mailservices.

Brug af sparekassens digitale tjenester


Hjemmeside


På vores hjemmeside tilbyder vi forskellige services, der forudsætter, at du indtaster specifikke personlige oplysninger i en formular. Dette kan for eksempel være navn, adresse, e-mailadresse, CPR-nr. eller lignende. Dine oplysninger bliver benyttet til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og yde den bedste service til dig som kunde og bruger af hjemmesiden.

Der anvendes cookies på sparekassen Danmarks hjemmeside. Når du besøger vores hjemmeside, sætter vi de cookies, som er nødvendige for, at du kan bruge tjenesten (nødvendige cookies). Hvis du godkender brugen af yderligere cookies, sættes disse cookies i henhold til dit valg for at analysere og forbedre vores hjemmeside og for at sende dig relevant markedsføring.

Du kan læse mere om sparekassens anvendelse af cookies i sparekassens cookiepolitik

Nærmere information om vores behandling af personoplysninger fremgår nedenfor.

Apps


Når du bruger Sparekassen Danmarks apps (mobilbank og Youngster app) indsamler og behandler vi følgende af dine personoplysninger:

 • Automatisk indsamlede oplysninger
  Oplysninger, som vi modtager fra din mobile enhed, for eksempel IP-adresse, oplysninger om den mobile enhed (såsom producent, mærke, model m.v.), styresystem-version, app-version, tidspunkt for login eller tidspunkt for diverse hændelser, f.eks. godkendelse af betaling.

 • Oplysninger, du selv afgiver
  Oplysninger, som du selv afgiver, når du bruger vores apps, for eksempel de oplysninger du afgiver, når du laver en overførsel eller skriver til din rådgiver.

 • Oplysninger fra tredjeparter
  For eksempel oplysninger fra identitetsverifikationstjenester.

 • Funktioner på mobil enhed
  Oplysninger til at aktivere visse app-funktioner, for eksempel adgang til kamera/fotos eller oplysninger om geolokation for lokationsbaserede tjenester, såsom placering af sparekassens filialer og hæveautomater. Sådanne oplysninger behandles alene med dit samtykke eller på din anmodning.

 • Cookies
  Sparekassens apps sætter en sessions-id-cookie, som viser, hvornår og hvor længe en bruger benytter den pågældende app. Sessionscookien fjernes, når appen lukkes. Herudover husker sparekassens mobilbank og Youngster app din bruger til næste login. Dette lagres i appens database og bliver dermed ikke fjernet, når appen lukkes. 

  Du kan læse mere om sparekassens anvendelse af cookies i sparekassens cookiepolitik

Nærmere information om vores behandling af personoplysninger fremgår nedenfor.

Nyhedsmails og mailservices


Vi sender kun nyhedsmails til dig, hvis du selv har tilmeldt dig og dermed har givet dit samtykke til, at vi må kontakte dig.

De oplysninger, vi behandler om dig, er dit navn og din e-mailadresse. Derudover modtager vi information om, hvorvidt du har åbnet vores mail, din IP-adresse, og om du har klikket på links i mailen.

Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement via et link i mailen. Hvis du afmelder dit abonnement, sletter vi dine oplysninger umiddelbart efter afmelding.

Nærmere information om vores behandling af personoplysninger fremgår nedenfor.

Indsamling og behandling af personoplysning


Hvorfor behandler Sparekassen Danmark oplysninger om dig, og hvad bruger Sparekassen Danmark oplysningerne til?


Sparekassen Danmark behandler oplysninger om dig som privatkunde eller potentiel privatkunde i Sparekassen Danmark.

Herudover behandler Sparekassen Danmark oplysninger om enkeltmandsvirksomheder og øvrige tredjeparter, såsom garantistillere, fuldmagtshavere samt andre privatpersoner, som Sparekassen Danmark er i dialog eller samarbejder med. Det gør Sparekassen Danmark for at kunne betjene dig bedst muligt.

Sparekassen Danmark behandler personoplysninger til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder betalinger, kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, forsikrings- og realkreditformidling, kreditvurdering, intern kreditrisikostyring, nye produkter, analyser og markedsføring samt opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen, herunder til brug for identifikation af dig efter hvidvaskloven samt til indberetning til myndighederne.

Hvilke personoplysninger behandler Sparekassen Danmark?


Sparekassen Danmark behandler forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke ydelser eller produkter du har bestilt eller er interesseret i.

Oplysningerne kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Finansielle og økonomiske oplysninger
 • Oplysninger om datatrafik på vores digitale platforme
 • Følsomme oplysninger
 • Oplysninger, der er krævet i henhold til lovgivningen.

Identitetsoplysninger skal verificeres med kopi af pas, kørekort, sundhedskort eller tilsvarende.

Er du erhvervskunde, indhentes oplysninger om virksomhedens CVR-nr., juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om virksomhedens reelle ejere.

Ved udenlandsk adresse indhentes desuden oplysning om hjemland og udenlandsk skatteydernummer.

Når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Danmark, indhenter Sparekassen Danmark oplysninger om statsborgerskab, skatteydernummer og/eller andre oplysninger, når det er påkrævet eller relevant til brug for indrapportering af dine handler med værdipapirer til myndighederne.

Sparekassen Danmark er forpligtet til at optage og opbevare telefonsamtaler og andre former for elektronisk kommunikation mellem sparekassen og dig, der fører til eller kan føre til transaktioner i værdipapirer. Sparekassen Danmark optager og gemmer desuden telefonsamtaler med dig for at sikre dokumentation for aftaler og korrekt betjening.

Herudover optages telefonsamtaler med sparekassens kundesupport til uddannelsesbrug, hvis du giver samtykke til det.

Af hensyn til sikkerheden og kriminalitetsforebyggelse sker der videoovervågning m.v. af for eksempel kundeekspeditioner, indgange, facader, adgangs- og flugtveje samt pengeautomater.

Sparekassen Danmark behandler data, som vedrører brugen af www.spard.dk og Sparekassen Danmarks digitale platforme, herunder netbank og mobilbank.

For erhvervskunder indhenter Sparekassen Danmark desuden LEI-kode (Legal Entity Identifier).

Når Sparekassen Danmark beder om oplysningerne, er det frivilligt, om du vil afgive dem. Hvis du ikke ønsker at afgive de ønskede oplysninger til Sparekassen Danmark, kan det dog betyde, at Sparekassen Danmark ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig. I visse tilfælde kan det betyde, at dit kundeforhold må ophøre. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige efter lovgivningen.

Det er vigtigt, at de oplysninger, du giver os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os, når der sker ændringer.

Følsomme personoplysninger


Sparekassen Danmark indsamler og behandler som udgangspunkt kun følsomme oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, for eksempel en mail eller et budget med følsomme personoplysninger om dit helbred eller medlemskab af et politisk parti eller en fagforening, betragter vi det som dit samtykke til, at Sparekassen Danmark kan gemme oplysningerne, for eksempel i det indsendte budget. Sparekassen Danmark anvender ikke oplysningerne i andre sammenhænge.

Fra tredjeparter


Sparekassen Danmark indhenter oplysninger fra internationale informationsudbydere og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Der indhentes for eksempel oplysninger i CPR-registret, CVR-registret, virk.dk og sanktionsregistre fra EU eller FN (jf. Udenrigsministeriets oversigt over sanktioner) eller lignende (for eksempel amerikanske myndigheder som OFAC).

Ved kreditvurdering undersøger Sparekassen Danmark, om der er oplysninger registreret om dig i Sparekassen Danmarks koncernforbundne selskaber (hvis lovgivningen tillader dette, eller du har givet samtykke), kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Sparekassen Danmark opdaterer oplysningerne løbende.

Bruger du kredit- eller betalingskort, netbank, betalingstjenester eller anden betalingsformidling, indhenter Sparekassen Danmark oplysninger fra betalingsmodtagere, forretninger og pengeinstitutter. Det gør Sparekassen Danmark for, at Sparekassen Danmark kan gennemføre betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende i overensstemmelse med betalingsloven.

Sparekassen Danmark modtager oplysninger fra koncernselskaber ved disses underretning til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) efter hvidvasklovgivningen. Sparekassen Danmark modtager oplysninger om dig fra koncernselskaber og samarbejdspartnere herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter, i de tilfælde hvor du har givet samtykke, eller lovgivningen giver mulighed herfor.

Opbevaring af dine personoplysninger


Sparekassen Danmark opbevarer kun dine oplysninger, så længe de er relevante og nødvendige i forhold til de formål, som ligger til grund for indsamlingen, behandlingen og/eller opbevaringen af dine oplysninger.

Efter hvidvaskloven og bogføringsloven opbevares oplysninger, dokumenter og registreringer i mindst fem år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning.

Personoplysninger i relation til telefonsamtaler, som er optaget til uddannelsesbrug, slettes efter tre måneder.

Sparekassen Danmark gemmer de personoplysninger, som du har afgivet med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til seks måneder, selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Det gør Sparekassen Danmark for at sikre sig mod svig.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger


Sparekassen Danmark kan kun behandle dine personoplysninger, når der er retsgrundlag for behandlingen (lovlig grund).

Retsgrundlaget for Sparekassen Danmarks behandling vil være et af følgende:

 • Overholdelse af en retlig forpligtelse i henhold til den finansielle regulering samt anden lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, herunder
 • Lov om finansiel virksomhed og Ledelsesbekendtgørelsen
 • Outsourcingbekendtgørelsen
 • Hvidvaskloven
 • Skatteindberetningsloven
 • Kreditaftaleloven
 • Bogføringsloven
 • Betalingsloven
 • MiFID
 • TV-overvågningsloven
 • Databeskyttelsesloven
 • Nationalbankloven.

De enkelte love og bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk 

 • Behandlingen er nødvendig til opfyldelse af aftaler mellem dig og Sparekassen Danmark om produkter og ydelser, som Sparekassen Danmark stiller til rådighed, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • Du har givet dit samtykke til, at Sparekassen Danmark må behandle dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse for Sparekassen Danmark, jf. databeskyttelses­forordningens art. 6, stk. 1, litra f. Det kan for eksempel være forebyggelse af misbrug og tab, styrkelse af it- og betalingssikkerheden eller direkte markedsføring. I disse tilfælde vil behandlingen dog kun finde sted, hvis dine interesser eller rettigheder ikke går forud for Sparekassen Danmarks legitime interesse. 

Videregivelse af oplysninger om dig

Sparekassen Danmarks ansatte og ansatte i koncernselskaber har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger.

Til tredjeparter


I det omfang, Sparekassen Danmark er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, videregiver Sparekassen Danmark også oplysninger om dig til offentlige myndigheder, herunder til:

 • Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i henhold til hvidvaskloven
 • Skatteforvaltningen i henhold til skatteindberetningsloven.

Derudover udveksler Sparekassen Danmark oplysninger internt i koncernen og med eksterne samarbejdspartnere, når der er mulighed for det i lovgivningen, for eksempel i henhold til lov om finansiel virksomhed eller hvidvaskloven.

Sparekassen Danmark er forpligtet til at videregive oplysninger om dig og dine låne- og kreditforhold til Nationalbanken og Finanstilsynet i henhold til nationalbankloven og lov om finansiel virksomhed med henblik på overvågning af den finansielle stabilitet.

Misligholder du dine forpligtelser over for Sparekassen Danmark, kan Sparekassen Danmark indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support kan der overføres personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS.

EU-Kommissionen har truffet afgørelser om, at visse tredjelande uden for EU og EØS yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvorfor overførsler til disse lande kan ske uden yderligere foranstaltninger. Ved overførsler til andre end disse lande benytter Sparekassen Danmark en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

Dine rettigheder


Ret til indsigt i dine personoplysninger


Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger Sparekassen Danmark behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Sparekassen Danmark anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Sparekassen Danmark opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Retten til indsigt kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan for eksempel ikke få oplyst, om og hvilke oplysninger vi har noteret i forbindelse med undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvaskloven. Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter SØIK, eller hvilke oplysninger vi videregiver til Hvidvasksekretariatet ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Retten til indsigt kan også være begrænset på grund af hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Sparekassen Danmarks forretningsgrundlag og forretningspraksis, knowhow, forretningshemmeligheder, interne vurderinger og materiale.

Ret til at få rettet eller slettet dine personoplysninger


Hvis de oplysninger, som Sparekassen Danmark behandler om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Medmindre oplysningerne er nødvendige for at gøre et retskrav gældende, har du ret til, at Sparekassen Danmarks behandling alene er begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Sparekassen Danmarks legitime interesser går forud for dine interesser.

Hvis Sparekassen Danmark har videregivet forkerte oplysninger om dig, vil Sparekassen Danmark sørge for at rette fejlen.

Begrænsning af behandling af dine personoplysninger


Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger i Sparekassen Danmark. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Sparekassen Danmark fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)


Hvis Sparekassen Danmark behandler oplysningerne om dig på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til Sparekassen Danmark, udleveret i et elektronisk format eller videresendt til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt. Retten til dataportabilitet gælder dog kun i det omfang, dette ikke krænker andres rettigheder.

Indsigelse mod behandling


Hvis Sparekassen Danmark behandler oplysninger om dig under henvisning til en legitim interesse fra Sparekassen Danmarks side, har du mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen, medmindre der er vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, eller behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du kan derudover til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig behandles til direkte markedsføring.

Profilering og automatiske afgørelser


Sparekassen Danmark foretager i visse tilfælde automatisk evaluering af dine personoplysninger, for eksempel analyse af dine økonomiske forhold og præferencer. Dette sker, hvis Sparekassen Danmark for eksempel skal lave en lovpligtig kreditscore, kreditværdighedsvurdering eller investeringsprofil eller for at målrette Sparekassen Danmarks markedsføring til dig. Sparekassen Danmark anvender ikke automatiske afgørelser.

Ret til at tilbagekalde dit samtykke


Hvis du har givet samtykke til behandling af oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Sparekassen Danmark: mail@spard.dk

Din tilbagekaldelse vil ikke berøre lovligheden af behandling, der er foretaget inden tilbagekaldelsen.

Du skal dog være opmærksom på, at Sparekassen Danmark derefter muligvis ikke vil være i stand til at tilbyde dig Sparekassen Danmarks produkter eller ydelser. Selvom du har tilbagekaldt et samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde stadig kan behandle dine oplysninger, for eksempel hvis det er nødvendigt for at gennemføre en aftale, som Sparekassen Danmark har indgået med dig, eller fordi Sparekassen Danmark er forpligtet til det efter lovgivningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Databeskyttelsesrådgiver og dataansvarlig


Sparekassen har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse og kan vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i sparekassen.

Sparekassens databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes på akp@spard.dk

Dataansvarlig:
Sparekassen Danmark
Østergade 15, 9760 Vrå
CVR-nr. 64 80 68 15
www.spard.dk
Tlf. +45 82 22 90 00
mail@spard.dk

Klagemuligheder


Hvis du er utilfreds med Sparekassen Danmarks behandling af dine personoplysninger, kan du klage til sparekassens databeskyttelsesrådgiver: akp@spard.dk

Du har desuden mulighed for at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00 eller via www.datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine klagemuligheder i sparekassens klagevejledning