Garantbeviser

Garantbeviser udgør en del af sparekassens garantkapital, der er en del af kernekapitalen. Som garant i sparekassen kan du opnå attraktive fordele, og du har mulighed for at få medbestemmelse i sparekassen. 

Ring mig op

Sparekassen Danmark er en stærk, lokal garantsparekasse, som har til formål at virke til gavn for sine kunder og lokalområdet. Da vi er en selvejende institution, har vi ingen aktionærer eller lignende, som skal have en del af overskuddet.

Overskuddet fra sparekassens drift anvendes i stedet til to formål:

  • At sikre Sparekassen Danmark en så god konsolidering, at vores kunder til enhver tid kan være trygge ved at placere deres midler hos os, og at sparekassens handlefrihed, udvikling og vækst kan opretholdes både i op- og nedgangstider.
  • At støtte gode initiativer og formål i vores lokalområde til gavn for det lokale forenings-, kultur- og fritidsliv.

Garantbeviser
Flere af vores kunder har valgt at bakke op om deres lokale sparekasse ved at tegne garantbeviser. Garantbeviserne er ansvarlig kapital og er således ikke er dækket af Garantiformuen eller den statslige garanti for simple kreditorers krav mod danske pengeinstitutter i tilfælde af konkurs. Det er muligt at tegne nye garantbeviser for et beløb i hele tusinde kr. mellem 5.000 kr. og 500.000 kr.

Som tak for tilliden giver vi en ekstra god rente på garantbeviset. Mange af vores kunder har derfor valgt at lade en del af deres pensionsmidler stå i garantbeviser.

Opsigelse og indløsning
Ønsker du at indløse dine garantbeviser eller dele heraf, noterer vi dette i vores garantbørs, hvorefter indløsningen vil finde sted i takt med, at andre kunder tegner nye garantbeviser. Der er således ikke et egentligt opsigelsesvarsel eller en bestemt bindingsperiode, men der må påregnes en vis ekspeditionstid for indløsning.

Garanter får indflydelse og fordele
Garanterne har stor betydning for sparekassen. Dels fordi de med deres tegning af garantbeviser viser opbakning og tillid til sparekassen, og dels fordi de indgår i det kundedemokrati, som udgør sparekassens ledelse.

Garanterne vælger hvert 4. år et repræsentantskab, som udgør sparekassens øverste ledelse. Alle myndige garanter kan opstille til valget. Garanterne har 1 stemme pr. 1.000 kr. garantkapital - dog maksimalt 20 stemmer.

Som garant får du derfor både indflydelse og en række fordele.