Udenlandske garantier

Handler du med virksomheder i udlandet, er det ikke det samme som at handle med danske virksomheder. Begge parter kan komme ud for ubehagelige overraskelser, der medfører, at den indgåede kontrakt ikke kan overholdes.

Udenlandsk garanti
Udenlandske garantier er en måde at sikre din virksomhed økonomisk kompensation, hvis en udenlandsk køber eller sælger ikke overholder de aftalte vilkår.

Du kan komme ud for, at en udenlandsk køber eller sælger kræver en bankgaranti. Samtidig kan du også komme i en situation, hvor du ønsker at sikre din virksomhed med en bankgaranti.

Garantistiller og – modtager skal blive enige om betingelserne for at få udbetalt garantien.

Der findes to modeller for, hvordan pengeinstituttet kan udbetale beløbet ved handel med udlandet.

Anfordringsgaranti
Garantimodtageren kan få beløbet udbetalt, hvis denne kommer med en erklæring om, at garantiens forpligtelser ikke er overholdt af garantistilleren. Hvis garantistilleren er uenig, skal de to parter selv afgøre sagen udenom pengeinstituttet.

Vilkårsgaranti
Her er udbetalingen betinget af, at parterne er enige. Hvis de er uenige, kan pengeinstituttet kun udbetale beløbet til garantimodtageren mod fremvisning af en domskendelse eller voldgiftsafgørelse på, at denne har krav på beløbet.
   
Det Internationale Handelskammer har vedtaget en række regler, som er retningsgivende for udenlandske garantier overalt i verden.

Kontakt din personlige erhvervsrådgiver eller et book et møde nedenfor.
  
  
Book et møde i sparekassen
En udenlandsk garanti er et enkelt og praktisk redskab, der sikrer din virksomhed eller samhandelspartner en erstatning i tilfælde af misligholdelse af kontrakten. Der findes flere forskellige typer af garantier, men fælles for dem alle er, at følgende parter vil indgå i garantiforholdet:

  1. Garantirekvirenten – den, der bestiller garantien (garantistiller).
  2. Garanten – det pengeinstitut, der garanterer for, at det aftalte erstatningsbeløb kan udbetales, hvis ordregiveren misligholder aftalen.
  3. Garantibeneficianten – den, i hvis favør garantien er udstedt (garantimodtager).

Sikkerhed i forbindelse med handel

En udenlandsk garanti har til formål at afdække den risiko, der er forbundet med handlens forpligtelser. Eksportøren vil for eksempel kræve forudbetaling for en vare og sikkerhed for den resterende betaling via en remburs. Importøren vil derimod kræve garanti for, at der ydes erstatning af en eventuel forudbetaling, hvis eksportøren ikke kan levere varen som aftalt.

Disse forhold kan afdækkes med forskellige garantier for eksempel:
  • Betinget garanti for importørens betaling ved fremsendelse af dokumenter til importørens bank (remburs).
  • Forudbetalingsgaranti, hvor importøren kan gøre krav på erstatning, hvis eksportøren ikke leverer varen. Forudbetalingsgarantien kan sagtens være et dokumentkrav i en remburs.
Det er vigtigt at forholde sig til betingelserne for betaling af et eventuelt krav under den udenlandske garanti.

En udenlandsk garanti kan både være betinget eller på anfordring. Hvis garantien er betinget, betyder det, at garanten (banken) skal afvente et eventuelt forlig mellem parterne eller en retslig afgørelse, inden der udbetales under garantien. Stilles garantien på anfordring, betyder det, at garanten skal betale under garantien blot ved en simpel erklæring om misligholdelse.

Det er vigtigt, at dette forhold fremgår tydeligt af teksten på garantien, så alle parter er klar over, hvornår kravet skal betales. Det er vores erfaring, at visse lande ikke accepterer betingede garantier.