Persondatapolitik

Sparekassen Danmarks politik for håndtering og behandling af personlige oplysninger

Information om behandling af persondata i Sparekassen Danmark

Den generelle oplysningspligt

Sparekassen Danmark agerer som dataansvarlig, men inden vi gør det, skal du efter Persondataforordningen have oplyst, hvordan og hvornår vi indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.

Om personoplysninger, som er afgivet ved brug af vores hjemmeside

På vores hjemmeside tilbyder vi forskellige services, der forudsætter, at du indtaster specifikke personlige oplysninger i en formular (dette kan for eksempel være navn, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer eller lignende). 
 
Alle disse oplysninger behandler vi fortroligt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, Persondataforordningen, de anbefalede retningslinjer fra Datatilsynet samt Sparekassen Danmarks generelle forretningsbetingelser.

Dine oplysninger bliver kun benyttet til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og yde den bedste service til dig som kunde og bruger af hjemmesiden. Vi beder kun om de oplysninger, der er nødvendige for brug af den enkelte service på hjemmesiden.

Behandling af personoplysninger, når du modtager nyhedsmails eller mailservice

Vi sender kun nyhedsmails til dig, hvis du selv har tilmeldt dig og dermed har givet dit samtykke til, at vi må kontakte dig. Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement via et link i mailen. De oplysninger, vi behandler om dig, er dit navn og din e-mailadresse. Derudover modtager vi information om, hvorvidt du har åbnet vores mail, din IP-adresse og om du har klikket på links i mailen. 
 
Hvis du afmelder dit abonnement, sletter vi dine oplysninger umiddelbart efter afmelding. For nærmere information om vores behandling af personoplysninger læs nedenfor.

Sådan behandler vi personoplysninger i Sparekassen Danmark

1. Indsamling og behandling af oplysninger

For at vi i sparekassen bedst kan betjene dig, har vi brug for dit navn, din adresse, dit CPR-nummer samt muligvis dit CVR-nummer. Derudover skal du oplyse os om dine skattemæssige forhold. Disse oplysninger skal dokumenteres, og du skal vise os dit pas eller anden legitimation med billede og CPR-nummer.
 
Desuden skal du oplyse os formålet med samt det forventede omfang af dit kundeforhold i sparekassen.
 
Når vi beder om dine oplysninger, er det helt frivilligt, om du ønsker at give os dem. Vær dog opmærksom på, at hvis ikke du gør det, kan det muligvis betyde, at vi ikke kan rådgive eller betjene dig.
 
I sparekassen indsamler og behandler vi som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, enten fysisk eller via e-mail eller e-Boks, der indeholder følsomme personoplysninger (for eksempel information om dit helbred, medlemskab af et bestemt politisk parti eller en fagforening), betragter vi det som din accept af, at sparekassen kan gemme oplysningerne. Sparekassen vil dog ikke anvende disse oplysninger i andre sammenhænge.

Sparekassen indhenter oplysninger til brug for udbud af finansielle ydelser, herunder rådgivning, pleje og administration af vores kunder, betalinger, kreditvurdering, intern risikostyring, markedsføring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Bruger du vores kredit- eller betalingskort, netbank eller betalingstjenester i øvrigt indhenter vi oplysninger fra dig, forretninger, pengeinstitutter og andre. Vi gør dette, så vi kan gennemføre og korrigere betalinger, lave kontoudskrifter, betalingsoversigter med mere.

Sparekassen indhenter oplysninger fra Det Centrale Personregister samt andre offentligt tilgængelige registre og kilder. I forbindelse med kreditvurdering undersøger vi, om der er oplysninger om dig hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Disse oplysninger opdateres løbende.

Vi registrerer kommunikation med dig og optager visse telefonsamtaler, for eksempel i forbindelse med investering. Af sikkerhedsmæssige hensyn har vi også videoovervågning, blandt andet ved kundeindgange og hæveautomater.
 
Ifølge hvidvasklovgivningen er vi forpligtet til at undersøge baggrunden for og formålet med alle usædvanlige og komplekse aktiviteter og transaktioner samt at notere resultatet af disse undersøgelser.
 
Sparekassen udveksler oplysninger med Sparekassen Danmarks selskaber ved underretning til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) efter hvidvasklovgivningen.
 
Derudover modtager vi oplysninger om dig fra vores selskaber og samarbejdspartnere, herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter, i de tilfælde hvor der er givet samtykke hertil, eller der i øvrigt er hjemmel hertil i lovgivningen.
 
Vi gemmer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
 
Efter hvidvasklovgivningen gemmer vi dokumenter, oplysninger og øvrige relevante registreringer i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller gennemførsel af den enkelte transaktion. Registreret kommunikation og gemte telefonsamtaler efter MIFID-reglerne er tilgængelige for dig i minimum 5 år, hvis du kontakter sparekassen herom. Optagelser fra videoovervågning opbevares som udgangspunkt i højst 30 dage.
 
Oplysninger, som du har givet os med henblik på at opnå et kundeforhold, gemmes i op til 2 år – også selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Dette gør vi for at sikre os mod svindel og svig.
 

2. Grundlag for behandling af oplysninger

Lovgrundlaget for Sparekassen Danmarks behandling er den finansielle regulering og anden lovgivning, herunder Endvidere behandler sparekassen dine oplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med sparekassen, eller hvis du har afgivet dit samtykke, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 og artikel 9 finder anvendelse.
 
Sparekassen behandler dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for sparekassen. Dette kan for eksempel være til brug for styrkelse af IT-sikkerheden, forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af betalingssikkerheden samt til direkte markedsføring.
 

3. Overførsel og videregivelse af oplysninger

For at kunne opfylde vores aftaler med dig, for eksempel hvis du har bedt os overføre et beløb til andre, så videregiver vi de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen.
 
Sparekassen videregiver også dine oplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder til SKAT i medfør af skattekontrolloven og til Hvidvasksekretariatet hos SØIK i henhold til hvidvaskloven.

Derudover videregiver sparekassen oplysninger internt og til eksterne samarbejdspartnere, herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter, hvis du har givet os dit samtykke, eller hvis lovgivningen tillader det.

Ved misligholdelse af dine forpligtelser over for sparekassen, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

I forbindelse med hosting, support og IT-udvikling overføres personoplysninger til databehandlere, der alle er beliggende inden for EU og EØS. Vi benytter en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter, der er godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og niveauet i beskyttelse følger med dine data.

4. Sparekassens tavshedspligt og din ret til indsigt

Sparekassens medarbejdere har alle tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under eller i forbindelse med deres arbejde i sparekassen.

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger sparekassen behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig. Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen. Du har således ikke mulighed for at få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med de undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvasklovgivningen. Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter SØIK, eller hvilke oplysninger, vi videregiver til SØIK ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terror.

Begrænsningen på, hvilke oplysninger du kan få oplyst, kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse samt til sparekassens forretningsgrundlag og forretningspraksis. Ligeledes kan sparekassens forretningshemmeligheder, interne vurderinger, know-how og materiale være undtaget fra indsigtsretten.
 

5. Profilering og automatiske afgørelser

Sparekassen foretager i visse tilfælde en automatisk evaluering af dine personoplysninger. Dette kan for eksempel være for at analysere dine præferencer eller økonomiske forhold. Dette sker, når vi for eksempel skal foretage en lovpligtig kreditvurdering, lave en investeringsprofil eller med henblik på at målrette vores markedsføring til dig. Sparekassen anvender ikke automatiske afgørelser.

6. Din ret til at få ændret eller slettet dine oplysninger

Hvis de oplysninger, som sparekassen har registreret om dig, er irrelevante, forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at få dem rettet eller slettet, dog med højde for de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel. Har vi videregivet forkerte oplysninger til andre, vil vi sørge for at rette fejlen.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi er forpligtet jf. lovgivningen. I praksis betyder det, at vi sletter dine data løbende år + 5 år efter kundeforholdets ophør.

7. Begrænsning af behandling af oplysninger

Er du uenig med korrektheden af de oplysninger, som sparekassen har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne omhandler, jf. persondataforordningens artikel 21, kan du kræve, at sparekassen begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan verificeres, om sparekassens legitime interesser går forud for dine interesser.

Såfremt du har krav på sletning af de oplysninger, som sparekassen har registreret om dig, kan du i stedet anmode sparekassen om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Er behandling af de oplysninger, som sparekassen har registreret om dig, udelukkende nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Sparekassen har mulighed for at foretage anden behandling, såfremt det er nødvendigt, for at gøre et retskrav gældende, eller hvis du har givet dit samtykke hertil.

8. Tilbagekaldelse af dit samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke. Dette kan ske ved at kontakte din nærmeste afdeling af Sparekassen Vendsyssel eller ved direkte henvendelse til din rådgiver.

9. Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)

Såfremt sparekassen behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

10. Klager over sparekassens behandling af oplysninger

Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til sparekassen. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K., eller dt@datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger på dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Dataansvarlig er:
Sparekassen Danmark
Østergade 15, 9760 Vrå
CVR-nr. 64 80 68 15
www.spard.dk  
Tlf. +45 82 22 90 00

Sparekassen Danmarks databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes på akp@spard.dk