Per Sønderup og Vagn Hansen

Sparekassen Danmarks første regnskab: Et årsresultat før skat på 1,25 mia. kr.

Meget tilfredsstillende resultat og en flot udvikling i forretningsomfang

”Det er meget tilfredsstillende, at vi i et år, hvor vi er igennem en stor fusion, alligevel kan levere et så flot resultat”, siger den ene af de to administrerende direktører i Sparekassen Danmark, Vagn Hansen.

Sparekassens årsresultat landede på 1,25 milliarder kroner før skat og 1,0 milliard efter skat.

Sparekassen Danmark er resultatet af en fusion i september 2021 mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank A/S.

Ved udgangen af 2021 havde sparekassen 300.260 kunder, hvoraf 77.622 var garanter. Sparekassen Danmark er dermed landets største garantsparekasse og Danmarks ottendestørste pengeinstitut med over 1.200 medarbejdere.

”Men det er ikke vigtigt for vores kunder, hvor store vi er. Det vigtige er, at sparekassens rådgivere optræder lige så nærværende, personlige og tilgængelige, som de gjorde i begge de fusionerede pengeinstitutter førhen. Og det var faktisk et af motiverne til at fusionere; at sikre en ballast, der fortsat muliggør vores lokale tilstedeværelse”, understreger Vagn Hansens kollega, Per Sønderup, der også har titlen administrerende direktør.

3 pct. i rente til garanterne

Af årets overskud indstiller bestyrelsen, at sparekassen udbetaler en rente af garanternes indskud på 3 procent p.a. Det svarer til 109 millioner kroner.

”Dermed tilføres de lokalområder, hvor sparekassen gør sine forretninger, 34 millioner kroner til almennyttige, velgørende og udviklende initiativer og projekter”, understreger Vagn Hansen.

Sagen er nemlig den, at 44 procent af garantkapitalen i Sparekassen Danmark er ejet af en række lokale sparekassefonde, som er blevet til i forbindelse med fusioner og overtagelser op gennem årene. Fondenes formål er netop at støtte udviklingen i hver enkelt fonds lokalområde.

”Ambitionen er, at fondene på sigt skal modtage 100 millioner kroner om året i garantrente. Når beløbet er mindre i år, skyldes det, at de fonde, som før fusionen var aktionærer i Jutlander Bank, jo kun har været garanter i sparekassen i fire måneder af 2021 – og derfor kun får garantrente for fire måneder”, forklarer Sparekassen Danmarks administrerende direktører.

Stigende forretningsomfang

Sparekassen Danmark opstiller i sin årsrapport en proforma-balance for 2020 ved at sammenlægge regnskabstallene for Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank pr. ultimo 2020.

Sammenlignet med Sparekassen Danmarks balance ultimo 2021 er der sket følgende udvikling:
  • Udlån er steget med 2,2 mia. kr. til 26,3 mia.
  • Indlån er steget med 0,9 mia. kr. til 34,7 mia.
  • Indlån i puljeordninger er steget med 1,3 mia. kr. til 8,9 mia.
  • Stillede garantier er steget med 2,1 mia. kr. til 17,7 mia.
  • Værdien af kundernes værdipapirdepoter er steget med 3,1 mia. kr. til 25,2 mia.
  • Værdien af formidlede realkreditlån er steget med 11,4 mia. kr. til 102,6 mia.
”Dermed er værdien af vores samlede forretningsomfang steget med 21 milliarder kroner til 215,6 milliarder i løbet af 2021 – det er faktisk godt gået af sparekassens medarbejdere”, konstaterer Per Sønderup.

I løbet af året er der også – netto – kommet flere end 10.000 nye kunder til.

Velkonsolideret

Sparekassen Danmark er velkonsolideret med en egenkapital på 9,6 milliarder kroner. Heraf udgør garantkapitalen 5,8 milliarder. 2,5 milliarder af garantkapitalen er ejet af de velgørende og almennyttige sparekassefonde.

Sparekassens samlede balance ligger på 55,2 milliarder kroner.

Også sparekassens kapitalforhold er solide. Sparekassen har en kapitaloverdækning på 8,8 procentpoint, idet NEP-procenten er beregnet til 22,3 – mens NEP-kravet lød på 13,5 procent pr. 31. december 2021.

”Et stærkt kapitalgrundlag er forudsætningen for fortsat vækst og udvikling. Derfor er sparekassens vigtigste finansielle målsætning at øge egenkapitalen gennem en sund vækst i garantkapital og indtjening”, siger Per Sønderup.

Klar til flere fusioner

Inden fusionen mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank havde Sparekassen Vendsyssel overtaget Salling Bank med hovedkontor i Skive. Men Sparekassen Danmark har appetit på mere. I årsrapporten hedder det: ”Sparekassen Danmark deltager gerne i den forventede fremtidige konsolidering i sektoren, hvis det er til fordel for nuværende og fremtidige kunder samt medarbejdere.”

Vagn Hansen uddyber:
”Efter flere vellykkede fusioner og sammenlægninger har vi opbygget stor erfaring på området, og vi står både finansielt og ressourcemæssigt godt rustet til mulige, fremtidige fusioner.”

Bæredygtig strategi

Sparekassen Danmarks forretningsmodel bygger på at skabe værdi for kunderne og styrke de lokalsamfund, som den er en del af.

Det gjaldt også i begge de to, nu sammenlagte pengeinstitutter.

”I 2022 er vi gået i gang med en proces, hvor den fremtidige strategi for Sparekassen Danmark skal fastlægges. Det ligger allerede nu fast, at bæredygtighed bliver et gennemgående tema. For eksempel har vi allerede vedtaget en Ansvarlig Indkøbspolitik”, siger sparekassens administrerende direktører.

Årsrapporten – og fastsættelsen af garantrenten – skal godkendes af sparekassens repræsentantskab, der holder møde 29. marts.

Læs årsrapporten her