Salling Bank

Sparekassen Vendsyssel og Salling Bank ønsker at fusionere

Bestyrelserne i Sparekassen Vendsyssel og Salling Bank ser med stor begejstring på en mulig sammenlægning af de to pengeinstitutter og planlægger derfor at fusionere – med Sparekassen Vendsyssel som det fortsættende pengeinstitut.

Hensigten med fusionen er at skabe et større og stærkere lokalt funderet pengeinstitut med en ledende markedsposition i Nordjylland og området omkring Limfjorden, Skive og Mariagerfjord.

Den finansielle sektor rammes fortsat af stigende regulerings- og kapitalkrav, som stiller større administrative og operationelle krav til pengeinstitutter. Dette gør det sværere for særligt mindre, lokale pengeinstitutter at drive bankforretning. Det giver derfor god mening at sammenlægge de to pengeinstitutter og på den måde skabe et større, stærkere og mere velkapitaliseret pengeinstitut.

Sammen står vi stærkere

Per Albæk, Bestyrelsesformand i Salling Bank, udtaler følgende om fusionen:
”Bestyrelsen i Salling Bank er meget positive overfor den aftale, vi har indgået med Sparekassen Vendsyssels bestyrelse om en fusion. Vi ser det som en utrolig god mulighed for at etablere et fælles, stærkt lokalt repræsenteret pengeinstitut. Vi er af den opfattelse, at fusionsaftalen er attraktiv for Salling Banks aktionærer, kunder, medarbejdere og lokalsamfund.

Vi mener i bestyrelsen, at vederlaget for aktierne i Salling Bank udgør en attraktiv betaling, hvorfor vi anbefaler alle aktionærer at stemme for fusionen på den ekstraordinære generalforsamling.”


Peter Vinther Christensen, Bankdirektør i Salling Bank, udtaler følgende om fusionen:
”Salling Bank og Sparekassen Vendsyssel minder meget om hinanden og drives efter de samme grundlæggende værdier – nærvær, handlekraft og ordentlighed. Vi er enige om, at det fortsat er vigtigt at støtte udviklingen i lokalsamfundet. Vi forbliver lokale samtidig med, at vores kunder og medarbejdere bliver en del af et stærkt pengeinstitut, hvor kunder, medarbejdere og lokalsamfund fortsat vil opleve alle de positive sider og styrker, der er i et lokalt forankret pengeinstitut.”

Birte Dyrberg, Bestyrelsesformand i Sparekassen Vendsyssel, udtaler følgende om fusionen:
”Vi er i bestyrelsen i Sparekassen Vendsyssel glade for, at vi endnu engang får mulighed for at indgå en fusion med en lokal bank, som deler vores grundlæggende værdier for drift af et sundt pengeinstitut.

Vi ønsker de eksisterende aktionærer i Salling Bank hjerteligt velkommen som garanter i Sparekassen Vendsyssel, og vi ser frem til både at få kunder og nye kollegaer ombord.”


Vagn Hansen, Administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel, udtaler følgende om fusionen:
”De to pengeinstitutter passer geografisk rigtig godt sammen med et stærkt komplimenterende afdelingsnetværk. Salling Bank har en stærk tilstedeværelse i Skive, Nykøbing Mors, Viborg og Vinderup. Det er hensigten, at vores eksisterende afdelinger i Skive, Vinderup og Lem lægges sammen med Salling Banks afdelinger i Skive og Vinderup, hvilket vil medføre en optimering af filialnetværket og på sigt skabe mulighed for at sænke de samlede driftsomkostninger.

Vi har grundigt gennemgået kundernes engagementer i Salling Bank, og jeg er overbevist om, at begge parter har gjort en god handel. Fusionen vil skabe et større og stærkere pengeinstitut og er med til at sikre, at vi i fremtiden også kan tilbyde kunder og garanter de bedste løsninger i et lokalt funderet pengeinstitut.”

En oplagt fusion for begge parter

Sparekassen Vendsyssel og Salling Bank deler de samme værdier og grundlæggende principper for drift af et sundt pengeinstitut, hvor tilfredse kunder og udvikling af lokalområderne vægtes højest uden at gå på kompromis med rentabiliteten for at opretholde et højt, langsigtet kvalitets- og serviceniveau samt et godt kapitalmæssigt fundament, der giver handlefrihed og tryghed for alle interessenter. Således forventer Sparekassen Vendsyssel og Salling Bank en smidig overgang til et fælles pengeinstitut, hvor kunder, medarbejdere, partnere og lokale foreninger vil opleve få ændringer som følge af fusionen.

Ved en fusion af Salling Bank og Sparekassen Vendsyssel opnås en konsolideret position blandt Danmarks ti største pengeinstitutter målt på udlån. Samtidig styrkes positionen som en af landets største sparekasser yderligere. Fusionen forventes derfor at medføre, at det fælles pengeinstitut vil stå stærkere i konkurrencen om kunderne i de markedsområder, hvori Sparekassen Vendsyssel og Salling Bank opererer. Et større forretningsomfang vil, alt andet lige, medføre en øget styrke og udbredelse, der kan fastholde og forøge markedsandelen samt give mulighed for at optimere driften gennem realisering af synergier.

I forlængelse af fusionen er det hensigten, at Sparekassen Vendsyssels afdelinger i Skive, Vinderup og Lem lægges sammen med Salling Banks afdelinger i Skive og Vinderup med Salling Banks afdelinger som de fortsættende afdelinger. Dette vil medføre en styrkelse af afdelingsnetværket i Salling Banks primære markedsområde. Desuden bevares bankens øvrige afdelinger i Nykøbing Mors og Viborg, som vil indgå i en særskilt region benævnt Region Skive. Salling Banks eksisterende hovedkontor forventes omdannet til regionshovedkontor for Region Skive, der i alt vil have ni afdelinger.

Efter fusionen vil det samlede pengeinstitut have i alt 41 afdelinger, primært placeret i Vendsyssel samt omkring Limfjorden, Skive og Mariager Fjord. Desuden har Sparekassen Vendsyssel to afdelinger i København.

Tryghed for kunder, medarbejdere og lokalområdet

Kunderne i det fusionerede pengeinstitut vil blive en del af en velkonsolideret sparekasse med de samme stærke værdier, som kendetegner både Sparekassen Vendsyssel og Salling Bank, hvor kunderne altid er i centrum, og hvor der tages ansvar for udviklingen i lokalsamfundene.

Sparekassen Vendsyssel garanterer, at ingen medarbejdere i Salling Bank vil blive opsagt i de første 12 måneder efter fusionens gennemførelse. Det er Sparekassen Vendsyssels hensigt at bevare så mange arbejdspladser som muligt i Skive, herunder at placere administrative funktioner i Salling Banks hovedkontor i Skive i forbindelse med omdannelse til regionshovedkontor. Hverdagen for medarbejderne vil i høj grad være den samme som før fusionen – med den fordel, at de får adgang til støttefunktioner fra både hovedkontoret i Vrå og regionskontoret i Skive.

En målsætning for Sparekassen Vendsyssel vil fremadrettet fortsat være at støtte udviklingen af lokalsamfundet i det fusionerede pengeinstituts geografiske forretningsområde. Sparekassen Vendsyssel vil fortsat være en væsentlig sponsor for alle slags foreninger, herunder bl.a. i form af foreningsarbejde og økonomiske tilskud til idræts-, ungdoms- og kulturaktiviteter. På den måde vil sparekassen forsøge at gøre de mindre lokalsamfund mere attraktive.

Bytteforhold

Der er opnået enighed mellem bestyrelserne om et bytteforhold, hvor aktionærerne i Salling Bank modtager 325 kr. garantkapital i Sparekassen Vendsyssel for hver aktie i Salling Bank á nominelt 100 kr., hvilket svarer til en implicit værdi af Salling Bank på ca. 425 mio. kr.

Godkendelser

Det er en forudsætning for fusionen, at den godkendes af myndighederne. Desuden er det en forudsætning, at fusionen godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Salling Bank og af repræsentantskabet i Sparekassen Vendsyssel.

 

Læs hele pressemeddelelsen

Fusionsplan

Fusionsredegørelse

Årsrapporter for Sparekassen Vendsyssel

Årsrapporter for Salling Bank

Vedtægter 

Mellembalance for Sparekassen Vendsyssel

Mellembalance for Salling Bank

Kreditorerklæring for Sparekassen Vendsyssel

Kreditorerklæring for Salling Bank

Vurderingsmændenes udtalelse om fusionsplanen - Deloitte

Vurderingsmændenes udtalelse om fusionsplanen - PwC