Risikomærkning af investerings­produkter

Vi har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt disse produkter i grønne, gule og røde mærkningskategorier. I oversigten kan du danne dig et overblik over vores inddeling af investeringsprodukter.
   
Farverne afspejler risikoen for tab ved investering, og hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering, og de mulige konsekvenser den kan få.
  
Det er vigtigt, at du er opmærksom på nedenstående punkter, når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter:
 • Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer.
 • Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering tages ikke med i betragtning ved kategoriseringen.
 • Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.
 • Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, der indgår i din portefølje.
 • Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere den.

Eksempler på risikomærkninger

Lav risiko (grøn)
Grøn kategori omfatter følgende investeringsprodukter:
 • Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR
 • Skatkammerbeviser
 • Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR og DKK
 • Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter
 • Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter
 • Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter
 • Junior coverede bonds og seniorgæld udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter til finansiering af supplerende kapital til dækning af SDO'er og SDRO'er
 • Skibskreditobligationer og kasseobligationer udstedt af et skibsfinansieringsinstitut
 • Obligationer udstedt af Kommune Kredit
 • Obligationer udstedt i DKK eller EUR af multilaterale udviklingsbanker
 • Statsgaranterede erhvervsobligationer.
(Kilde: Finanstilsynet)
Mellem risiko (gul)
Gul kategori omfatter følgende investeringsprodukter:
 • Garantbeviser*
 • Andelsbeviser
 • Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked
 • Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked
 • Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det investerede beløb
 • Exchange Traded Notes, hvor der ikke kan tabes mere end det investerede beløb
 • Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR
 • Udenlandske realkreditobligationer
 • Investeringsforeningsbeviser (UCITS)
 • Specialforeningsbeviser
 • Strukturerede indlån
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori
 • Obligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR af multilaterale udviklingsbanker med nulvægt ved opgørelsen af eksponeringens risiko efter standardmetoden
 • Statsobligationer udstedt af lande uden for EU, uanset i hvilken valuta obligationerne er udstedt.
*Garantbeviser er risikovillig kapital, som ikke dækkes af Garantiformuen.

(Kilde: Finanstilsynet)
Høj risiko (rød)
Rød kategori omfatter følgende investeringsprodukter:
 • Hedgefondbeviser, uanset det underliggende investeringsprodukt
 • Pantebreve
 • Aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked, herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF) og alternative markedspladser
 • Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret marked, herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF) og alternative markedspladser
 • Certifikater, hvor der kan tabes mere end det investerede beløb
 • Exchange Traded Notes, hvor der kan tabes mere end det investerede beløb
 • Non-UCITS
 • Anparter i eksempelvis skibe, ejendomsprojekter med videre
 • Strukturerede obligationer
 • Optioner, futures og terminsforretninger på for eksempel valuta, aktier, obligationer, andre værdipapirer, afkast, renter, indeks og råvarer
 • Renteswaps
 • Swapoptioner
 • Aktieswaps og swaps på aktieindeks
 • Valutaswaps (udveksling af betalinger i forskellige valutaer)
 • Inflationsswaps
 • Råvareswaps
 • Total Return Swaps
 • Contract For Difference (CFD'er)
 • Credit Default Swap (CDS'er)
 • Fremtidige renteaftaler (FRA'er)
 • Exchange Traded Funds (EFT'er)
 • Enhver anden derivataftale, som omhandler klimatiske variabler, fragtrater, emissionstilladelser eller inflationsrater samt andre økonomiske statistikker
 • Ethvert andet instrument omfattet af bilag 5, nr. 4 i lov om finansiel virksomhed
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori
 • Trancheopdelte obligationer.
(Kilde: Finanstilsynet)